Kommunalbestyrelsesmøde d.27. april 2. del
27.04.2023, 20:35
Punkt 6: Flytning af ukrainske elever til Hans Rømer Skolen Punkt 7: Indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2023/2024 Punkt 8: Godkendelse af præansøgning til ny programperiode for De små børns Bornholm Punkt 9: Ansøgning om godkendelse af udvidelse - Det private børnehus Bien Punkt 10: Orientering om kapacitetsanalyse for Dagtilbud 2023 Punkt 11: 10. klasseskolen som kerneaktør i Byens Hus Punkt 12: Godkendelse af Folkesundhedsstrategi for Bornholm 2023-2025 Punkt 13: Administrationsgrundlag - ansøgning om fleksboligtilladelser Punkt 14: Styrket samarbejde med de almene boligorganisationer Punkt 15: Opkrævning af gebyr ved nybyggeri af almene boliger Punkt 16: Ansøgning om forhøjelse af anlægsbudget - renovering af almene boliger i Bo42's afd. 56 Punkt 17: Ny udskiftning af SMV Bornholms repræsentant i EHHS filial- og BCB's bestyrelse Punkt 18: Kommissorium for det nye råd for internationale borgere og flygtninge på Bornholm Punkt 19: Igangsætning af lokalplan for Nexø Mole Punkt 20: Orientering om brugen af RejseBillet App som gyldig rejsehjemmel i BAT Punkt 21: Beslutning om accept af delvist tilsagn om tilskud til køb af 10 elbusser Punkt 22: Kommissorium for- og udvælgelse af medlemmer til BAT's rådgivende bestyrelse Punkt 23: Godkendelse af nye takster Punkt 24: Orientering om revision af plan for risikobaseret dimensionering Punkt 25: Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. marts 2023 Punkt 26: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 Punkt 27: Anlægsregnskab for udstykningsforetagendet ved Kommandanthøjen, Rønne Punkt 28: Anlægsregnskab for byfornyelsesformål - nedrivning og renovering af ejendomme 2017 Punkt 29: Anlægsregnskab for delvis ibrugtagning af rådhuset i Knudsker Punkt 30: Afgivelse af regnskab 2022 til revisionen Punkt 31: Delegation af kompetence til at gøre tilbagefaldsklausuler i købsaftaler gældende Punkt 32: Udpegning af ledelsesrepræsentant til "Gert Bruuns Mindelegat" Punkt 33: Orientering fra formanden