Kommunalbestyrelsesmøde 21. september 2. del
21.09.2023, 19:45
Punkt 10: Oplæg til ny egnsteateraftale 2025-2028 "fortsat" Punkt 11: Uddannelses-Broen Bornholm Punkt 12: Godkendelse, pædagogisk tilsynsramme i Dagtilbud Punkt 13: Orientering om uanmeldt tilsyn i Dagtilbud i 2023 Punkt 14: Orientering om De små børns Bornholm Punkt 15: Forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025 Punkt 16: Afrapporteringer om Centrale Udmeldinger Punkt 17: Standsning af ny betalingsparkeringsordning Punkt 18: Besparelser i bilflåden i BRK 2023 – Status Punkt 19: Vedtagelse af ny spildevandsplan 2023-2027 Punkt 20: Skovrejsning af klimaskov syd for Hasle. Punkt 21: Supplerende høringssvar, Energiø Bornholm Punkt 22: Igangsætning af planlægning for biogasanlæg Punkt 23: Kommuneplantillæg for store butikker i Rønne Punkt 24: Etablering af flere lejemål - Tilflytterboliger Punkt 25: Handelsplatform for lokale fødevarer Punkt 26: Reservation, almene boliger, DGI-grunden Punkt 27: Renovering af boliger i Bo42 afd. 52, Svaneke Punkt 28: Pulje til byggesagsgebyr for idrætsområdet Punkt 29: Salg af erhvervsarealer Punkt 30: Mødeplan 2024 for kommunalbestyrelsen Punkt 31: Orientering fra formanden
Punkt 10: Oplæg til ny egnsteateraftale 2025-2028 "fortsat" Punkt 11: Uddannelses-Broen Bornholm Punkt 12: Godkendelse, pædagogisk tilsynsramme i Dagtilbud Punkt 13: Orientering om uanmeldt tilsyn i Dagtilbud i 2023 Punkt 14: Orientering om De små børns Bornholm Punkt 15: Forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025 Punkt 16: Afrapporteringer om Centrale Udmeldinger Punkt 17: Standsning af ny betalingsparkeringsordning Punkt 18: Besparelser i bilflåden i BRK 2023 – Status Punkt 19: Vedtagelse af ny spildevandsplan 2023-2027 Punkt 20: Skovrejsning af klimaskov syd for Hasle. Punkt 21: Supplerende høringssvar, Energiø Bornholm Punkt 22: Igangsætning af planlægning for biogasanlæg Punkt 23: Kommuneplantillæg for store butikker i Rønne Punkt 24: Etablering af flere lejemål - Tilflytterboliger Punkt 25: Handelsplatform for lokale fødevarer Punkt 26: Reservation, almene boliger, DGI-grunden Punkt 27: Renovering af boliger i Bo42 afd. 52, Svaneke Punkt 28: Pulje til byggesagsgebyr for idrætsområdet Punkt 29: Salg af erhvervsarealer Punkt 30: Mødeplan 2024 for kommunalbestyrelsen Punkt 31: Orientering fra formanden
Kommunalbestyrelsesmøde d.27. april 2. del
27.04.2023, 20:35
Punkt 6: Flytning af ukrainske elever til Hans Rømer Skolen Punkt 7: Indskrivning til 0. klasse i skoleåret 2023/2024 Punkt 8: Godkendelse af præansøgning til ny programperiode for De små børns Bornholm Punkt 9: Ansøgning om godkendelse af udvidelse - Det private børnehus Bien Punkt 10: Orientering om kapacitetsanalyse for Dagtilbud 2023 Punkt 11: 10. klasseskolen som kerneaktør i Byens Hus Punkt 12: Godkendelse af Folkesundhedsstrategi for Bornholm 2023-2025 Punkt 13: Administrationsgrundlag - ansøgning om fleksboligtilladelser Punkt 14: Styrket samarbejde med de almene boligorganisationer Punkt 15: Opkrævning af gebyr ved nybyggeri af almene boliger Punkt 16: Ansøgning om forhøjelse af anlægsbudget - renovering af almene boliger i Bo42's afd. 56 Punkt 17: Ny udskiftning af SMV Bornholms repræsentant i EHHS filial- og BCB's bestyrelse Punkt 18: Kommissorium for det nye råd for internationale borgere og flygtninge på Bornholm Punkt 19: Igangsætning af lokalplan for Nexø Mole Punkt 20: Orientering om brugen af RejseBillet App som gyldig rejsehjemmel i BAT Punkt 21: Beslutning om accept af delvist tilsagn om tilskud til køb af 10 elbusser Punkt 22: Kommissorium for- og udvælgelse af medlemmer til BAT's rådgivende bestyrelse Punkt 23: Godkendelse af nye takster Punkt 24: Orientering om revision af plan for risikobaseret dimensionering Punkt 25: Orientering om likviditetsoversigten pr. 31. marts 2023 Punkt 26: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 Punkt 27: Anlægsregnskab for udstykningsforetagendet ved Kommandanthøjen, Rønne Punkt 28: Anlægsregnskab for byfornyelsesformål - nedrivning og renovering af ejendomme 2017 Punkt 29: Anlægsregnskab for delvis ibrugtagning af rådhuset i Knudsker Punkt 30: Afgivelse af regnskab 2022 til revisionen Punkt 31: Delegation af kompetence til at gøre tilbagefaldsklausuler i købsaftaler gældende Punkt 32: Udpegning af ledelsesrepræsentant til "Gert Bruuns Mindelegat" Punkt 33: Orientering fra formanden